1. MyBike có quyền hủy bỏ tin niêm yết của bạn mà không cần giải thích lý do nào

2. MyBike có thể yêu cầu thêm thông tin trước khi xử lý bản tin của bạn

3. Bất kỳ đề nghị / thỏa thuận có thể kết thúc bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

4. MyBike không chịu bất kỳ trách nhiệm về tình trạng hàng, tính xác thực hoặc hợp lệ của các tài liệu.

5. Giao dịch đầy đủ là hoàn toàn dựa theo hợp đồng giữa người mua và người bán và MyBike không chịu bất kỳ trách nhiệm và nghĩa vụ nào.

6. Hãy tham khảo danh sách kiểm tra trước khi bạn gặp người bán để tiến hành.

7. Người mua chịu trách nhiệm tiếp cận người bán và điều phối hoàn toàn quá trình giao dịch.

8. Người mua và người bán có trách nhiệm tuân thủ tất cả các quy tắc và quy định theo pháp luật Việt Nam đối với việc mua,bán,chuyển nhượng quyền sở hữu và đăng ký.

9. Người mua sẽ phải chịu trách nhiệm cho mọi nghĩa vụ bảo hiểm theo yêu cầu của pháp luật.

10. Có thể có chi phí bổ sung liên quan đến chuyển nhượng, đăng ký và các dịch vụ khác - tất cả sẽ thuộc về người mua.

11. Nếu bạn yêu cầu một khoản vay cho đơn hàng mua xe máy, khoản vay sẽ được xử lý theo đúng trình tự thời gian được quy định bởi các tổ chức tài chính.