Trang web Mybike.com do Công ty CP dịch vụ tư vấn tài chính Diamond Star (sau đây gọi tắt là Diamond Star) sở hữu và điều hành. Việc sử dụng trang web phụ thuộc vào các điều khoản và điều kiện của trang web. Các điều khoản và điều kiện bao gồm (a) các điều khoản và điều kiện nêu trong tài liệu này và (B) bất kỳ điều khoản bổ sung cụ thể về việc sử dụng và truy cập một số phần của trang web này (và các quy định bổ sung mà sẽ có hiệu lực ràng buộc khi chúng xuất hiện trên trang web này). Khi sử dụng trang web, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện; và đây là một hợp đồng có giá trị ràng buộc giữa bạn và Diamond Star. Vì vậy, xin vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện.

HẠN CHẾ SỬ DỤNG THÔNG TIN VÀ DỮ KIỆN

Trừ khi có thoả thuận khác bằng văn bản, bạn sẽ không được phép sao chép, tái sử dụng, nhân bản, đưa lên mạng, xuất bản, chuyển nhượng, tạo ra các liên kết đến hoặc phân phối dưới mọi hình thức bất kỳ thông tin và các tài liệu trên trang web này. Bạn có thể tải về các thông tin và tài liệu công bố trên trang web này để sử dụng của bạn, miễn là bạn không dỡ bỏ các thông tin về bản quyền hoặc các quyền khác gắn liền với các thông tin và tài liệu. Bạn không thể phân phối, sửa đổi, di chuyển, tái sử dụng, xuất bản, tạo liên kết hoặc sử dụng nội dung của trang web này cho mục đích thương mại hoặc công cộng, bao gồm thông tin bằng chữ, hình ảnh, tập tin âm thanh và hình ảnh mà không được sự cho phép bằng văn bản của Diamond Star.

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

Trang web này hoạt động 24 giờ x 7 ngày. Tuy nhiên, Diamond Star có quyền tắt hệ thống để bảo trì khi cần thiết. Diamond Star sẽ cố gắng để lên kế hoạch và gửi thông báo trực tuyến về tình trạng ngưng hoạt động của website. Diamond Star không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất do hệ thống bị ngắt kết nối trong trường hợp này.

TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG

Bạn sẽ đăng ký và được cấp một tài khoản người dùng để có thể theo dõi tình trạng của các hồ sơ đã đề nghị Diamond Star tư vấn. Bạn phải bảo mật thông tin về các tài khoản người dùng bất cứ lúc nào, và đảm bảo rằng tài khoản của người dùng sẽ không được công bố cho bất cứ ai dưới mọi hình thức. Diamond Star sẽ không chịu trách nhiệm đối với các giao dịch trái phép bắt nguồn từ tài khoản của người dùng đã bị lạm dụng hoặc sử dụng mà không được phép. Bạn phải thông báo ngay cho Diamond Star khi các tài khoản của bạn bị lạm dụng hoặc sử dụng mà không được phép. Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với tính bảo mật của tên người dùng và mật khẩu của bạn và với bất kỳ truy cập công cộng sử dụng các tài khoản người dùng và mật khẩu.

BẢN QUYỀN VÀ THƯƠNG HIỆU

Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, logo, biểu tượng và tên miền được đặt trên trang web này là tài sản của Diamond Star và các đối tác khác (nếu có). Không có gì trên trang web này có thể được hiểu là, cho dù tiềm ẩn hay cách khác, cho phép sử dụng, hoặc bất kỳ quyền sử dụng liên quan đến bất kỳ tên thương mại, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, logo, biểu tượng và tên miền trên trang web này mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Diamond Star hay của đơn vị sở hữu chúng. Bạn hoàn toàn không được phép sử dụng bất kỳ tên thương mại, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, logo, biểu tượng và tên miền được đặt trên trang web này hoặc bất kỳ nội dung khác trên trang web này, trừ khi được cho phép. Các hình ảnh trên trang web này là tài sản của Diamond Star hoặc được sử dụng theo sự đồng ý của chủ sở hữu. Trừ khi được ủy quyền, bạn không được sử dụng cũng như không được uỷ quyền cho bất kỳ người nào sử dụng hình ảnh trên trang web này. Bất kỳ hành vi sử dụng trái phép các hình ảnh đều có thể vi phạm luật bản quyền, luật thương hiệu, quy định về chính sách quyền riêng tư và xuất bản, và các quy định của các thông tin khác.

QUY TẮC RIÊNG

Xin vui lòng đọc kỹ chính sách bảo mật trên trang web của chúng tôi. Chính sách này giải thích rõ ràng những thông tin Diamond Star có thể thu thập từ bạn trên trang web này và cách mà chúng tôi sẽ sử dụng và bảo vệ thông tin của bạn. Chúng tôi sẽ không thu thập bất kỳ thông tin nào không xác định danh tính cá nhân trên trang web của chúng tôi trừ khi bạn cung cấp cho chúng tôi.

LIÊN KẾT ĐẾN TRANG WEB KHÁC

Đường dẫn của trang đích Mybike có thể liên kết đến các trang web khác được sự chấp thuận của Diamond Star và các bên, nhưng không chịu sự quản lý hoặc kiểm soát của Diamond Star. Diamond Star sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web hoặc các sản phẩm và dịch vụ trên các trang web đó

AN NINH CỦA TRANG WEB

Bạn không được phép xâm phạm hoặc cố gắng để vi phạm an ninh của trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn, các hành vi sau đây: Tiếp cận thông tin hoặc kết nối với một máy chủ mà bạn không được phép truy cập Cố gắng thăm dò, kiểm tra hoặc kiểm tra những điểm yếu của một hệ thống hoặc mạng để vi phạm các biện pháp an ninh hoặc chứng thực mà không có sự cho phép bằng văn bản Diamond Star Cố gắng để can thiệp vào các dịch vụ được cung cấp cho bất kỳ người dùng nào, hệ thống máy chủ hoặc mạng, bằng cách phát tán virus hoặc mã độc hại trên một trang web, quá tải, hay gây Spam (thư rác) trên Web Thay đổi các thông tin tiêu đề của gói tin TCP / IP hoặc bất kỳ phần nào của thông tin tiêu đề trong bất kỳ email hoặc đi nhóm email 11. Bạn không được phép sử dụng trang web của công ty Diamond Star cho bất cứ mục đích trái pháp luật. 12. Bạn phải đảm bảo rằng tất cả các thông tin được đưa lên các trang web của công ty Diamond Star là hoàn chỉnh, chính xác và phù hợp với các tài liệu có chứa thông tin này. Vi phạm điều này sẽ dẫn đến sự chậm trễ trong xử lý hoặc thông tin điện tử đăng tải phải được loại bỏ. Bạn phải chịu trách nhiệm cho tất cả các chi phí phát sinh do thông tin sai lệch hoặc không chính xác. 13. Bạn không được tấn công hoặc cố gắng tấn công hoặc gây tổn hại cho các trang web dưới bất kỳ chương trình hình thức, phương tiện truyền thông hay chương trình máy tính nào có chứa các mã có thể gây hại cho máy tính. Bất kỳ nỗ lực để thực hiện ở hành vi như vậy sẽ bị truy tố theo quy định của pháp luật hiện hành.

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

16. Trong mọi trường hợp, Diamond Star không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại, mất mát hoặc chi phí, bao gồm nhưng không giới hạn, các thiệt hại trực tiếp, đặc biệt hoặc như một kết quả hoặc thiệt hại kinh tế thiệt hại phát sinh từ hoặc liên quan hoặc do: • Bất kỳ truy cập, sử dụng hoặc không thể truy cập, sử dụng trang web này và các dịch vụ hoặc thiệt hại do các thông tin trên trang web này gây ra • Bất cứ thất bại, lỗi, thiếu sót, gián đoạn hoặc chậm trễ trong việc truyền tải dữ liệu • Bất kỳ virus hoặc máy tính khác hoặc mã độc hại, hoặc mã, chương trình hoặc thiệt hại mang tính vĩ mô, hay các tiêu hủy mà có thể ảnh hưởng đến các thiết bị, chương trình máy tính hoặc các tài sản khác của bạn.

BỒI THƯỜNG

17. Bằng cách truy cập trang web này, bạn đồng ý bồi thường cho Diamond Star đối với bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến các khiếu nại bao gồm nhưng không giới hạn các chi phí pháp lý và kế toán hợp lý, hoặc là kết quả của việc sử dụng trang web này hoặc các dịch vụ tại trang web này, hoặc việc bạn vi phạm các điều khoản và điều kiện.

KẾT THÚC

18. Diamond Star có quyền, theo quyết định của Diamond Star, chấm dứt dịch vụ trên trang web này bất cứ lúc nào dù có hoặc không có lý do; hoặc chấm dứt quyền truy cập vào trang web của bạn mà không cần thông báo với bất kỳ lý do nào. Bằng cách truy cập vào trang web này, bạn được coi là từ bỏ quyền được thông báo về việc chấm dứt củaDiamond Star, nếu có. Diamond Star không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại, mất mát hoặc chi phí phát sinh trong bất kỳ hình thức nào, hoặc do việc chấm dứt dịch vụ trên trang web này.

CÁC THAY ĐỔI

19. Star Diamond có thể thay đổi và thay thế nội dung của các điều khoản và điều kiện và / hoặc quy định thêm các điều khoản và điều kiện mới bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước cho bạn. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn được coi là từ bỏ quyền được thông báo hoặc thông qua bất kỳ sửa đổi, thay đổi, bổ sung các điều khoản và điều kiện, nếu có. Sự thay đổi sẽ có hiệu lực vào ngày đầu tiên được đưa lên trang web này. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web sau thời gian đó, bạn được coi là đã chấp nhận các thay đổi.

LUẬT VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

20. Hợp đồng sẽ được điều chỉnh và diễn giải theo luật pháp của Việt Nam.

21. Trong trường hợp có tranh chấp giữa bạn và Diamond Star phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này ("Tranh chấp"), mỗi một nỗ lực tối đa để thảo luận vấn đề này với mục đích giải quyết các tranh chấp thông qua hòa giải.

22. Nếu tranh chấp không được giải quyết theo Điều 21 của Hiệp định, mọi tranh chấp sẽ tuân theo các biện pháp trọng tài cuối cùng của trọng tài quốc tế Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ("VIAC") theo quy định của VIAC và ngôn ngữ sử dụng là tiếng Anh.